Kamagra 100mg tabletky

Generica VIAGRY

Cena:400.00Ck
Vložit do košíku

Kamagra 100mg(4 tablety) je najobľubenejšia a najviac predávana náhrada Viagry. 100% účinnosť a spokojnosť. Doporučujem začať polkou tablety

 

Učinok 4-5 hodin

 

 

 

 

 

 

 

1.Co je Viagra a jeji GENERICA a k čemu se používá 

Prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5. 
Po jejím užití dochází pri odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnení hladkých svalových vláken kontrolujících 
prítok krve do penisu, címž se zvýší prítok krve do tohoto orgánu. Prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA Vám 
pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždení. Prípravek by nemely užívat ženy. 
Prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA se používá k lécbe mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá 
pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže behem sexuálního vzrušení dosáhnout 
ztoporení penisu nebo je toto ztoporení nedostatecné pro sexuální aktivitu. 

2.Cemu musíte venovat pozornost, než zacnete prípravek Viagra a jeji GENERICA užívat 

Neužívejte prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA

- pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolnovat oxid dusnatý, jako je napr. isoamyl-nitrit. 
  Tyto prípravky se nejcasteji používají pri lécbe anginy pectoris (bolesti na hrudníku). 
  Prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA může závažne zvýšit úcinek techto prípravků. 
  Pokud takové léky užíváte, vždy to sdelte svému lékari. 
  Pokud si nejste jist, vždy se zeptejte lékare nebo lékárníka. 
- pokud ste alergický (precitlivelý) na sildenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku prípravku. 
- pokud máte závažnou srdecní poruchu nebo závažnou poruchu jater. 
- pokud jste mel nedávno cévní mozkovou príhodu (mrtvici), srdecní infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak 
- pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako napr. retinitis pigmentosa
- pokud jste prišel o zrak v důsledku nonarteriální prední ischemické neuropatie optického nervu (NAION). 

Zvláštní opatrnosti pri použití prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA je zapotrebí, 
proto oznamte svému lékari, že:
 
- trpíte srpkovitou anemií (poruchou cervených krvinek), leukemií (nádorové onemocnení bílých krvinek), 
  mnohocetným myelomem (nádorové onemocnení kostní drene), prípadne jakoukoli nemocí nebo deformitou 
penisu.   Tyto stavy mohou vyžadovat zvláštní opatrnost pri užívání prípravků k lécbe erektilní dysfunkce. 
- máte potíže se srdcem. Váš lékar by mel v tomto prípade peclive zhodnotit, 
   jestli Vaše srdce snese prídatnou zátež pri pohlavním styku. 
- máte vredovou chorobu nebo poruchu krvácivosti (napr. hemofilii). 
- zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Prestante užívat prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA a 
   okamžite vyhledejte svého lékare. 

Soucasne s prípravkem VIAGRA A JEJI GENERICA byste nemel k lécbe poruchy erekce užívat žádný jiný 
prípravek. 

Prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA není urcen pro osoby mladší 18 let. 

Lécba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater 
Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, mel byste tuto skutecnost probrat s lékarem. Ten posoudí, zda je nutné 
dávku prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA upravit. 

Vzájemné působení s dalšími lécivými prípravky 
Informujte,prosím, svého lékare nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné dobe, 
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékarského predpisu. 
Prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA může ovlivnovat úcinek nekterých jiných léků, predevším tech, které jsou 
urceny k lécení bolesti na hrudníku srdecního původu. V prípade náhlých zdravotních problémů byste mel 
ošetrujícímu lékari oznámit, že jste užil prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA. 
Neužívejte prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA spolecne s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetrující 
lékar souhlas. 
Prípravek Viagra a jeji GENERICA může způsobit výrazné zvýšení úcinku léků obsahujících nitráty a léků 
schopných uvolnovat oxid dusnatý, jako je napr. isoamyl-nitrit, které jsou casto používány pri lécbe anginy 
pectoris(nebo bolesti na hrudníku). 
Pokud užíváte takové léky, nesmíte užívat prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA. 
Pokud užíváte léky, které patrí do skupiny inhibitorů proteáz, napr. k lécbe AIDS, doporucí Vám obvykle Váš lékar 
prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA o nejmenší možné síle 25 mg. 
Nekterí pacienti užívající alfa-blokátory k lécbe vysokého krevního tlaku nebo k lécbe obtíží s prostatou mohou 
zaznamenat závrate nebo motání hlavy pri vstávání. Toto jsou príznaky posturální hypotenze, 
která se projevuje jako nízký krevní tlak pri rychlém sedání nebo vstávání. Nekterí pacienti zaznamenali tyto 
príznaky pri soubežném užití prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA s alfa-blokátory. 
Príznaky posturální hypotenze se mohou nejpravdepodobneji objevit v průbehu 4 hodin po podání sildenafilu. 
Mel byste pravidelne užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než zacnete užívat prípravek VIAGRA A JEJI 
GENERICA, aby se snížila pravdepodobnost nástupu techto príznaků. Lékar může zahájit Vaši lécbu prípravkem 
VIAGRA A JEJI GENERICA dávkou 25 mg. 

Užívání prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA s jídlem a pitím 
Pokud si vezmete prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA s jídlem, úcinek léku se může projevit ponekud pozdeji. 

Rízení dopravních prostredků a obsluha strojů 
Prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA může způsobit závrate a narušit videní. Mel byste proto znát svoji reakci 
na prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA pred tím, než budete rídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o nekterých složkách prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA: 
Sdelil-li Vám lékar nekdy, že trpíte nesnášenlivostí nekterých cukrů, jako je napr. laktóza, kontaktujte pred užitím 
prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA svého lékare. 

3.Jak se prípravek Viagra a jeji GENERICA užívá:


Vždy užívejte prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA presne podle instrukcí svého lékare. Nejste-li si jist správným 
užíváním, poraďte se se svým lékarem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 50 mg. 
Užijte prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA zhruba jednu hodinu pred predpokládanou sexuální aktivitou. Tabletu 
spolknete celou a zapijte ji douškem vody. 
Jestliže máte pocit, že prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA úcinkuje príliš silne nebo naopak slabe, reknete to 
svému lékari nebo lékárníkovi. 
Prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA Vám pomůže dosáhnout erekce jen pokud dojde k sexuálnímu dráždení. 
Doba, po které zacne prípravek úcinkovat, je u každého cloveka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl 
hodinou až hodinou. Pokud prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA užijete spolecne s težkým jídlem, může se 
nástup úcinku oddálit. 
Pití alkoholu může docasne zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího úcinku tohoto 
prípravku, doporucujeme pred užitím prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA nepožívat vetší množství alkoholu. 
Pokud po užití prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatecná pro celý 
pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékarem. 

Neužívejte více než jednu tabletu prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA denne. 

Jestliže jste užil více prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA, než jste mel: 
Dávka vyšší než 100 mg nezlepšuje dále úcinnost, navíc může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích úcinků 
nebo k jejich prohloubení. 

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékarem doporuceno. 
Vyhledejte svého lékare, pokud užijete více tablet, než jste mel. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto prípravku, zeptejte se svého lékare nebo lékárníka. 

4.       Možné nežádoucí úcinky 
Tak jako všechny léky, může mít i prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA nežádoucí úcinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí úcinky bývají obvykle mírné až stredne závažné. 
V kontrolovaných klinických studiích byly nejcastejšími nežádoucími úcinky bolest hlavy nebo 
zarudnutí v obliceji a castými nežádoucími úcinky zažívací potíže, závrate, pocit ucpaného nosu, 
bušení srdce nebo zmeny videní (vcetne zmen barevného videní, pocitu zvýšeného jasu svetla a 
prípadného rozmazaného videní). 
Po uvedení prípravku na trh byly u mužů užívajících prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA hlášeny 
následující nežádoucí úcinky: zvracení, alergické reakce, kožní vyrážka, prekrvené oci, 
bolest ocí, zrychlený srdecní puls nebo krvácení z nosu. Po užití prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA 
byla hlášena prodloužená a obcas bolestivá erekce. Pokud u Vás dojde erekci, která trvá 
více než 4 hodiny, mel byste okamžite vyhledat lékare. 
Také byly hlášeny následující prípady: vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, nepravidelný 
srdecní puls, bolest na hrudi, srdecní záchvat . Vetšina techto mužů, ale ne všichni, 
mela potíže se srdcem již pred užitím prípravku. Není možné urcit, zda tyto príhody lze prímo 
vztáhnout k prípravku VIAGRA A JEJI GENERICA. 
Pokud by se u Vás v průbehu nebo po skoncení pohlavního styku objevily bolesti na hrudníku, 
neužívejte v žádném prípade nitráty, ale ihned vyhledejte lékarskou pomoc. 
Pokud je prípravek VIAGRA A JEJI GENERICA užit casteji než jednou denne, mohou se objevit bolesti 
svalů. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích úcinků vyskytne v závažné míre, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích úcinků, které nejsou uvedeny v této príbalové informaci, prosím, sdelte to 
svému lékari nebo lékárníkovi.